Higicnas higicna ar wikipedia datoru

Katrs uzòçmums ir atbildîgs par savu viesu droðîbu. Jo îpaði tas attiecas uz uzòçmumiem, kas savâ darbîbâ iegûst bîstamus materiâlus. Darba devçjam ir ârkârtîgi jâaizsargâ cilvçku veselîba un uzturçðana ðâdos apstâkïos.

"Ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija rîkojums par obligâtajâm prasîbâm attiecîbâ uz uzticîbu un darba higiçnu, kas saistîts ar sprâdzienbîstamas atmosfçras piedâvâjumu darbavietâ" liek darba devçjam izstrâdât sprâdziendroðîbas dokumentu. Tas, iespçjams, darbojas tikai tiem uzòçmumiem, kuros ir saistîti viegli uzliesmojoði materiâli, kas var radît sprâdzienbîstamu gaisu. Ðâdas vielas var ietvert arî ðíidrumus, gâzes, kâ arî smalki sadalîtas cietvielas, t.i., putekïus.

Lietojot bîstamas, uzliesmojoðas vielas, ar kurâm darbiniekiem ir saskare, vispirms jânosaka telpas, kurâs pastâv eksplozijas risks. Ja tie jau ir norâdîti, lûdzu, skatiet ievadâ minçtos ministra noteikumus.

Tas parâda, kâdus dokumentus darba devçjam vajadzçtu darît. Noteikumu 4.4. Punkts râda, ka tas veic visus riska novçrtçjumus, kas saistîti ar sprâdzienbîstamas vides vieglumu darba vietâ. Tâ ir paðreizçjâ ts "riska novçrtçjums", kas cita starpâ rada citus elementus:

a sprâdzienbîstamas vides varbûtîba, \ tb iespçjamo sprâdzienbîstamas vides raðanâs laiku, \ tc varbûtîba, ka aizdegðanâs avoti, piemçram, elektrostatiskâ izlâde, bûs pieejami un aktivizçti;d iekârtas, saturu un maisîjumus, ko izmanto darba devçjs, \ tviïòu formas starp tâm un to savstarpçjo mijiedarbîbu, \ te iespçjamâ sprâdziena ietekmes paredzamais lielums.

Ir svarîgi òemt vçrâ blakus esoðâs telpas, kas var darboties jebkâdâ veidâ saistîbâ ar sprâdzienbîstamu telpu atvçrumiem, pat caur ventilâciju. Apdraudçjuma veidâ viòi arî nebûs jauki.

Pçc pilnîga riska novçrtçjuma pabeigðanas atbildîgais darba devçjs pastâv un kopâ ar Noteikumu 7.1.

Sprâdziendroðîbas dokumentam jâbût sastâvçtam no vairâkâm nozîmîgâm daïâm, tajâ jâbût satura râdîtâjam un darba devçja paziòojumam par personas vârdiem. Dokumenta galvenie elementi ir: iespçjamo sprâdzienbîstamo vidi un aizdegðanâs avotu saraksts, sprâdzienu novçrðanas pasâkumu apraksts, zinâðanas par dokumentu atjauninâðanas datumiem, degoðu materiâlu apraksts, sprâdzienbîstamîbas novçrtçjums, iespçjamie sprâdziena scenâriji un papildu apliecinoðie dokumenti. Sprâdziendroðîbas dokumentâ jâietver iekârtas grafikas un plâni.

Iepriekð minçto dokumentu sagatavoðanas beigâs ir vçrts izmantot speciâlistu palîdzîbu. Darbinieku esamîba un veselîba tomçr ir vissvarîgâkâ lieta, un ir pârliecinâts, ka mçs esam veikuði riska novçrtçjumu pareizi.