Heristals griezcjs

Arî mâjâs, kâ arî jaunâ veidâ mûs iesaista uzòçmumi, organizâcijas un çdieni. Viòi atrodas komplektâ, lai atvieglotu mums daþâdu darbu veikðanu, bet arî to uzticamîba no esoðajâm iekârtâm ir mûsu laika ietaupîðana. Viens no ðâdiem piederumiem ir griezçjs.

Eklektisku griezçju var izmantot, lai sagrieztu gaïu, izcirtòus vai maizi. Ðîs organizâcijas svarîgâkâ un dârgâkâ grupa ir grieðanas naþi. Rûpçjoties par tiem, mçs nesagâdâsim ilgâku derîguma termiòu, lai nodroðinâtu labâku ierîces funkcionalitâti. Naþu naþiem ir nepiecieðama pienâcîga aizsardzîba un tîrîðana. Darbu veids, kas mums jâveic, lai pagarinâtu slîpmaðînas darbîbas laiku, ir atkarîgs no centra, no kura naþi tiek sagriezti uz ðíçlçju. Naþi var bût izgatavoti no tautas tçrauda, kâ arî var bût izgatavoti no papildu sakausçjuma tçrauda. To kopçjai malai jâbût nerûsçjoðai un izturîgai pret skâbi. Tas pçrk pçdçjos naþus, lai sazinâtos ar pârtiku. Protams, raþotâji atceras vairâk, ka naþiem uz ðíçres ir visi nepiecieðamie sertifikâti. Kvalitatîvi naþi ir paredzçti, lai padarîtu slîpçtâju vçl nozîmîgâku, bez nepiecieðamîbas tos asinât. Fakts ir arî tas, ka ne visi naþi ir piemçroti asinâðanai, bieþi arî asinâðana ðíiet nerentabla, lçtâka ir apmaiòa pret mûsdienu. Tâpçc, òemot vçrâ ierîces darbîbu, jâòem vçrâ tâ izstrâdâjuma izvçle, no kura ir sagatavoti naþi. Neatkarîgi no tâ, vai griezçjs tiks izòçmuma kârtâ izmantots - çrtâkais variants ir ieguldît augsto klasi naþos, kas mums palîdzçs ilgâk, kas plaðâkâ laika periodâ ietaupîs mûsu resursus. Bet mazâk lietotâ maðînâ jâbût pietiekamiem naþiem no neliela plaukta. Protams, katram lietotâjam atseviðíi jâizvçrtç ðî izvçle viòa vajadzîbu savstarpçjâ atkarîbâ.