Gaias dzirnavioas

Laikposmos, kas ðodien var bût unikâli aizvçsturiskajam, rudens skâbes kâpostu rituâlam, it îpaði laukos, tas bija mazliet. Pilsçta vienmçr ir bijusi çrta mûsdienu nozîmç. Viòi devâs uz veikalu, iegâdâjâs gatavus kâpostus un neviens, izòemot entuziastus vai "pienâcîgi motivçti ar pusçm", bija sagriezis kâpostus.

Tâ kâ kâpostu grieðana bija nesaraujami saistîta ar kodinâðanu. Vienkârðam salâtu papildinâjumam, kâpostu zupai vai bigosam pietika asas nazis vai roku salâtu griezçjs, un galîgo efektu varçja baudît gandrîz nekavçjoties. Liela kâpostu sagatavoðana kodinâðanai bija izaicinâjums. Un ðeit nâk kâpostu griezçjs. Sâkotnçji tâ bija vienîgâ viegla, manuâla ierîce, kas pçc naþa laikmeta bûtiski uzlaboja visu grieðanas procesu. Tad ðíçres parâdîjâs uz kloía - mehâniskâs. Tas bija âtri zinâms progress, jo darbs strauji virzîjâs uz priekðu un ar nelielu "tvaiku" bija iespçjams padarît ne vienu, ne tikai daþas mucas kâpostu dienas laikâ. Tikai tad tâ pastâv galvenokârt ar attîstîbu - tai vienmçr jâvirzâs uz priekðu. Ðajâ piemçrâ tas tika darîts, apvienojot jau esoðos elektromotora manuâlos risinâjumus. Un ðis stils ir dzimis ierîce, ko sauc par elektrisko kâpostu griezçju. Arî ðâ risinâjuma piemçrâ kâpostu grieðanas darbs tagad ir daudz vieglâk virzîties uz priekðu. Tas jo îpaði sakâms, ka ideja pieauga, un bija vairâkas íçdes no ðâdâm ierîcçm no mazâm, mâjsaimniecîbâm un smagâm rûpnieciskai lietoðanai. Taèu nozare mums vçl nav ieinteresçta, jo to parasti nosaka tâs noteikumi un daudzumi, un mçs koncentrçsimies uz vieglâm un vidçjâm ierîcçm. Ðo jaunâko ierîèu fenomena princips ir lîdzîgs tam, uz kura darbojas elektriskâ virsbûves maðîna, un paðreizçjâ ir tâ, ka skrûves vietâ ir cilindrs, kas izgatavots no nerûsçjoðâ tçrauda ar mazâku vai mazâku vagu. Vienmçr sistçmâ ir maz mainâmu ruïïu ar jaunu griezumu kalibrçðanu, pateicoties kam ir svarîgi iegût biezâkas vai plânâkas ðíçlçs kâpostu ðíçlîtçs. Ðî aprîkojuma standarta daudzums tirgû izraisa to, ka visi atradîs kaut ko sev un prozasu kâpostu sagrieðanas darbîbu, tas pat var bût patîkams un darîts diezgan labi, un nebaidoties no pirkstu bojâjumiem, kad tas daþreiz notiek ar nazi.