Fiskala kases novitus nano e

Jaunie veikali Polijas ielâs arvien vairâk tiek reìistrçti. Tâtad tas iet roku rokâ ar pieaugoðu pieprasîjumu pçc daþâdu kases aparâtu iegâdes, un nâkamâ josla ir ienâkumu pieaugums, ko valsts valdîba iegûst no nodokïu maksâtâjiem. Daudzi jaunie uzòçmçji ignorç to, ka cieðâ izstrâdç ir ïoti svarîgs elements uzòçmçjdarbîbas uzsâkðanai. Ðeit es runâju par fiskâlâ printera iegâdi.

Novitus fiskâlais printeris ir tas pats rîks, kura izmantoðana ir ieòçmumu rakstîðana no pârdoðanas. Parasti ir pçdçjâ mazumtirdzniecîba. Un kâda ir ðî ieraksta bûtîba? Protams, ka valdîbas ienâkuma nodokïa norçíini. Saskaòâ ar konstitûciju printerim jâbût spçjîgam homologçt tâ, lai to varçtu likumîgi pieòemt.Izskaidrojiet nâkamo datumu, t.i., homologâciju. Ðis termins, tâpat kâ viss pârçjais, no grieíu valodas nozîmç, ka ir atïauts izmantot konkrçtu elektronisku ierîci vai maðînu tâ valsts laukumâ, kurâ tas ðíiet. Parasti tos pieðíir attiecîgâ iestâde. Kâdas ir sekas, ko rada îpaðums no neapstiprinâta rîka? Tas ir lietotâja vaina par bojâjumiem, kas raduðies darba laikâ.Kas attiecas uz tipa apstiprinâjumu? Polijâ tâs ir, piemçram, fiskâlâs ierîces un visi pasaþieru automobiïi, kas tiek importçti lîdz galam, ir ârpus Eiropas Savienîbas.Atgrieþoties pie tâ, ka man vajadzçtu òemt vçrâ cita uzòçmuma îpaðuma priekðrocîbas summâs, jâapsver fiskâlâ printera iegâde. Tomçr starp nodokïu printeri un kases aparâtu pastâv laba atðíirîba. Ðíiet, ka tie ir gandrîz identiski pielietojumâ un defektiem, galu galâ ir laba un bûtiska atðíirîba. Proti, printeris nevar izveidot atseviðíi, nepievienojoties datoram. Sçrijas kases aparâts darbojas bez ðî nosacîjuma, kas nozîmç, ka pârâkums par saistîto ierîci tiek skaitîts. Turklât attiecîgâs ierîces uzdevums ir gandrîz tikai ieòçmumu reìistrâcija un izsniegðana. Tâ ir daïa no tirdzniecîbas sistçmu izdevumiem lielveikalos un lielveikalos.Tie ir fiskâlâ printera îpaðumtiesîbas. Es sirsnîgi iesaku viòai pâris ar skaidru naudu, lai izdarîtu no piedâvâjumiem, ko mçs arî mums sniedzam.