Filmu tulkotajs

Tulkoðanas pakalpojums var bût noderîgs mums visiem. Ja mçs domâjam par darbu ârzemçs vai iegâdâties automaðînu no ârvalstîm, vai negadîjums notiek ârzemçs, tad mums bûs spiesti droði izmantot tulka pakalpojumus. Mums bûs vajadzîgs arî ðis pakalpojums, ja plânojam studçt ârzemçs, un ir arî studentu apmaiòa.

Angïu poïu tulkotâjs, kurð ir pilnvarojis zvçrinâtu tulku, vai tulkotâjs tâ sauktais parasts, t.i., bez pilnvarâm tulkot zvçrinâtus tekstus.Paðlaik zvçrinâtajam tulkotâjam ir pienâkums nokârtot eksâmenu, un pçc tam viòð saòem Tieslietu ministrijas glabâto zvçrinâtu tulkotâju sarakstu. Viòð aicina, lai kïûtu par zvçrinâtu tulku, nav atbilstoðs augstâkâs izglîtîbas diploms. Polijas jaunieðiem pietika, lai viòi varçtu pieteikties ierakstam zvçrinâtu tulku sarakstâ, bez nepiecieðamîbas nokârtot eksâmenu.Visas sievietes, kurâm ir zvçrinâta tulka tiesîbas, varçs veikt zvçrinâtu tulkoðanas dienestu visiem oficiâlajiem dokumentiem vai tiem, kas mums jâievada ðî darba nosaukumâ, tiesâ, slimnîcâ un individuâlâ stilâ. Tulkotâjam bieþi ir specializâcija, jo juridisko, citu medicînisko vai tehnisko tulkojumu specifika ir atðíirîga. Tulkotâjs ar zvçrinâta tulka kvalifikâciju var bût arî tulkotâjs kâzu laikâ vai sarunas laikâ tiesas eksperta virzienâ. Zvçrinâts tulks var bût saistîts arî ar lîguma parakstîðanu ar notâru vai arî citâs situâcijâs, kas bieþi vien ir saistîtas ar uzòçmçjdarbîbas dokumentu atgrieðanu.Angïu-poïu tulks, kuram nav zvçrinâta tulka pilnvaras, nevarçs veikt oficiâlu oficiâlu tulkojumu, bet to var norâdît arî daþâdâs situâcijâs, kur nav nepiecieðams oficiâls apliecinâjums un tulkojuma autentiskums.avots: