Es koieneracijas direktiva

ATEX direktîva mûsu tiesîbu sistçmâ tika ieviesta 2003. gada 28. jûlijâ. Tas ir piemçrots produktiem, kas paredzçti pozîcijâm tâdos attâlumos, kas ir pakïauti eksplozijas riskam. Attiecîgajiem produktiem jâatbilst stingrâm prasîbâm ne tikai droðîbai, bet arî veselîbas aizsardzîbai. ATEX direktîva ietver atbilstîbas novçrtçðanas procedûras.

Attiecîbâ uz aplûkojamâ normatîvâ akta noteikumiem droðîbas lîmenis un turklât, kas attiecas uz pçdçjo, visas novçrtçðanas procedûras lielâ mçrâ ir atkarîgas no apdraudçjuma pakâpes videi, kurâ ðis rîks darbosies.ATEX direktîvâ ir noteiktas stingras prasîbas, kas konkrçtajam produktam ir jâatbilst, lai tâs varçtu apstrâdât sprâdzienbîstamâs vietâs. Bet kâdas zonas tas nozîmç? Pirmkârt, mçs runâjam par akmeòogïu raktuvçm, kurâs ir daudz lielâka metâna vai ogïu putekïu sprâdziena varbûtîba.

ATEX direktîva detalizçti sadala ierîces atseviðíâs daïâs. Viòð ir divi no viòiem. Klasç numuri ir ieguves iekârtas, kas tiek izmantotas pazemes raktuvçs un uz virsmâm, kuras var apdraudçt metâna eksplozija. Otrâ daïa ir savienota ar ierîcçm, kuras tiek izmantotas savâs vietâs un kuras var apdraudçt sprâdzienbîstama vide.

Ðî direktîva nosaka pamatprasîbas attiecîbâ uz visiem cilvçkiem, kas staigâ ar iekârtâm teritorijâs, kas pakïautas metâna / ogïu putekïu sprâdzienam. Detalizçtâkas prasîbas var viegli atrast saskaòotos daudzumos.

Jânodroðina, lai ierîces, kas apstiprinâtas lomai potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç, bûtu maríçtas ar CE zîmi. Jânorâda paziòotâs institûcijas identifikâcijas numurs, kas bûtu jânorâda, redzams, neiznîcinâms un viegli.

Paziòojoðâ iestâde pârbauda visu kontroles organismu vai atseviðíus çdienus tâ, lai nodroðinâtu atbilstîbu piemçrojamajiem noteikumiem un direktîvas prasîbâm. Jâatceras arî, ka no 2016. gada 20. aprîïa paðreizçjâ direktîva tiks aizstâta ar jauno ATEX 2014/34 / ES noteikumu.