Ekonomikas rathodanas process

Putekïu savâcçji, iespçjams, ir viena no vienkârðâkajâm rûpniecisko iekârtu grupâm. Pateicoties augstajai lietojumu klâstam, tâs var ietvert mehâniskajâ sistçmâ, caur íermeni caur triecienu, izmantojot arî saspiestu gaisu.Rûpnieciskie putekïu savâcçji ir putekïu savâcçji, kas pielieto praktiski jebkurâ nozarç, kurâ tas ir saistîts ar piesâròoto gaisu raþoðanas procesâ.

Vismodernâkais ir tâ dçvçtie putekïu savâcçji, kas îpaði vçrsti uz koka un mçbeïu sfçrâm, lieliski realizç mûsu vçrtîbu arî citu putekïu veidu, piemçram, plastmasas, papîra, utt., Iegâdç. visas raþoðanas zâles, kad un vâjas stacionârâs daïas, ko atseviðíi lieto daþâm maðînâm.Rûpnieciskie putekïu savâcçji ar maziem izmçriem (tâ saukto kârtridþu ir ðo vçrtîbu rakstîðanas otrâ izpausme. Neskatoties uz to salîdzinoði mazo izmçru, tie pârstâv visu filtrâcijas telpu. Tie ir vislabâk piemçroti darbam sausos un delikâtos putekïos. Lîdzîgi kâ kaseðu putekïu savâcçjiem, kas strâdâ ar zemu putekïu koncentrâciju.Lielâkas ierîces (piemçram, cikloni var atrast pielietojumu, jo îpaði tehnoloìijâs, kurâs ir liels erozijas putekïu daudzums, piemçram, enerìçtikâ, vaïîgu bûvmateriâlu raþoðanâ, koksa, lieðanas, ogïu nozarç utt.Tie var palîdzçt sprâdzienbîstamâ zonâ, kas nozîmç, ka tie ir izgatavoti saskaòâ ar ATEX ieteikumiem. Galvenie lietojumi ir putekïi, zâìu skaidas, kokapstrâdes ðíeldas, putekïu slîpçðana ar daþâdu materiâlu noformçjumu, tâ saukto eïïas migla, metinâðanas dûmi utt.Jaunâkie filtru putekïu savâcçji ar modulâru struktûru uzrâda spçcîgu konstrukciju un daudzfunkcionâlu darbîbu. Iespçjams kombinçt daþâdas formas, ja nepiecieðams tos apkalpot, metodi, kâ iztîrît un tîrît filtra uzmavas.Nozîmîga loma ir rûpnieciskajiem putekïu savâcçjiem: tie ïauj saglabât raþoðanas plânu un higiçnu raþoðanas zonâ, kâ arî recirkulâcijas ziemas stilâ, lai atgûtu siltu gaisu.