Dzivsudraba kase

Pirmkârt, jâatceras, ka kases aparâts un fiskâlais printeris nav vienâdi. Tie ir pçdçjie çdieni, kas ir ïoti atðíirîgi. Lai gan bieþi vien tie tiek sajaukti viens ar otru, viòiem ir jaunas pârdoðanas reìistrâcijas sistçmas un tâm ir daþâdas funkcijas.

Kases aparâtiem ir visu veidu pârdoðanas veidi. Tie satur preèu un pakalpojumu bâzi, kas nozîmç, ka tiem nav jâbût savienotiem ar kâdu jaunu ierîci. Var teikt, ka tie ir paðpietiekami. Sakarâ ar neseno faktu, ka ir vairâki darbi, nekâ no tiem ir pieejami fiskâlie printeri, kas patieðâm ir priekðrocîba. Ir zinâms, ka ikviens skatâs, cik daudz nopelnît, un tajâ paðâ laikâ, kad tçrçjat vismazâk.Finanðu printeri ir plaði kases aparâti. Papildus spçjai izdrukât fiskâlos ieòçmumus un veikt pârdoðanas sistçmu, ir arvien vairâk funkciju. Piemçram, viòi var uzraudzît to produktu sarakstu, kurus zinâmâ vienîba ir mûsu piedâvâjumâ. Pateicoties ðai opcijai, jûs vienmçr zinât, kas konkrçtajâ brîdî var bût pazudis no noliktavas un kas bûtu jâpçrk nozîmîgâ brîdî. Papildus tam var iepazîties ar daþâdiem veicinâðanas pasâkumiem. Ne tikai parastâ cenu pazeminâðana, bet arî lçtâka rezultâtu pârdoðana paketç, piemçram: Pçrciet divus produktus un treðo - par brîvu. Vçl viena priekðrocîba ir tâda, ka tâm ir tieða PVN rçíinu izdrukâðana, kâ arî piedâvâjums uzlabot kvîti pirms tâ drukâðanas. Ðâdai iespçjai nav nodokïu kases aparâtu. Tomçr, izzinot no kases aparâtiem, tie nav paðpietiekami un darbojas pareizi, viòi vçlas bût pieslçgti ârçjâm tirdzniecîbas sistçmâm, t.i., datoram. Ir arî priekðrocîba, kâ arî priekðrocîba. Iezîme ir tâda, ka bez datora nav iespçjams izdrukât kvîtis. Tâdçï datora iegâde ir papildu maksa. Tomçr priekðrocîba ir tâ, ka pârdoðanas dati datorâ ir precîzâki un vienkârðâki. Fiskâlie printeri uzlabojas dzîvokïos, kur materiâla bâze ir bagâta. Neskatoties uz lielo priekðrocîbu, ko sniedz fiskâlâ printera priekðrocîbas kases aparâtâ, pirms izvçles par to pirkðanu, ir vçrts apsvçrt, vai mums ir nepiecieðama ðâda specializçta tehnika. Cilvçkiem, kas darbojas mazos veikalos, nav nepiecieðama tik plaða funkciju sistçma, un finanðu biroja izmaksas ir delikâtâkas nekâ fiskâlajam printerim.