Dzirnavu rupnicas rathodanas uzocmums

Viena no lietâm, par kurâm katrai raþotnei ir jârûpçjas, ir izstrâdât piemçrotu, efektîvu un pieredzçjuðu veidu, kâ aizsargât vidi no piesâròojuma, kas varçtu nonâkt centrâ ar dûmgâzçm. Katra raþoðanas iekârta, kuras darbîba ir saistîta ar risku radît smagu un kaitîgu veselîbu, ir iemesls, kas ir daïa no tâ sauktâs rûpnieciskie atkritumi ir atbildîgi par piemçrota aizsargaprîkojuma uzstâdîðanu, kas nodroðinâs efektîvu putekïu noòemðanas metodi.

Putekïu nosûkðanas sistçmas veido kaitîgo vielu izolâcijas veidu, pirmkârt, jo îpaði putekïus un kaitîgâs gâzes, kas atrodas izplûdes gâzçs, un novçrðot to iekïûðanu atmosfçrâ. Pçdçjâ tçmâ tiek atskaòoti specializçti rûpnieciskie putekïu savâcçji. Tiem ir îpaði filtri, kas çd sliktas un sliktas vielas, turot tos piemçroti projektçtâ traukâ, kura saturs ir pakïauts speciâlista likvidçðanai, bez kaitîgiem traucçjumiem dabiskajam uzòçmumam. Rûpnieciskâ attîrîðanas sistçma aizsargâ gan vidi, bloíçjot indîgu putekïu un gâzu nokïûðanu gaisâ, gan arî daïu un daudzdzîvokïu rûpnîcu, kurâ strâdâ darbinieki. Labi izstrâdâta putekïu savâkðanas sistçma nodroðinâs pilnîgu uzticîbu un higiçnu darbâ. Viena no vçrtîgâkajâm ðîs komandas iezîmçm ir aizsargât gaisu pret daudz kaitîgu oglekïa dioksîda iekïûðanu tajâ. Lai efektîvi bloíçtu tâ emisiju, putekïu nosûkðanas sistçma izmanto tâ saukto fenomenu kriogçze, ko viòð saprot, radikâli dzesçjot gâzi. Tomçr centrâlajâ daïâ dûmgâzçm jâbût saspiestâm un atdzesçtâm, lai oglekïa dioksîds tiktu novirzîts no gâzes.