Drodibas standarti

Neatkarîgi no uzòçmçjdarbîbas, ko mçs parâdâm, darbavietai jâbût raksturîgai ar augstu droðîbas lîmeni. Evakuâcijas izejas, kas ir precîzi jânorâda, veicina to, lai ugunsgrçka vai jauna negadîjuma laikâ, kas apdraud cilvçku dzîvîbu, viòi droði atstâtu telpas.

Tas ir svarîgi, bet ne privâtajos uzòçmumos, raþoðanas zâlçs, valsts pârvaldes iestâdçs un pat dzîvojamâs mâjâs, zinâtnç un universitâtçs. Svarîgam cilvçkam avârijas izeju maríçðanâ ir avârijas apgaismojuma gaismeklis.Mûsdienîgi risinâjumi ir izcilas kvalitâtes izstrâdâjumu apvienoðana ar paðreizçjo stilistiku un elegantu apdari. Tie ir piemçroti arî montâþai jaudas variantos un konfigurâcijâs. Droðîba arî garantç vienmçrîgu visas zîmes virsmas apgaismojumu un atpazîðanas diapazonu no 30 lîdz 40 metriem. Vienmçr ir atkarîgs no çkas prasîbâm, tas noteikti nodroðinâs to un lielâku izmçru gaismekli. Jâatzîmç, ka laba daïa ir LED apgaismojuma izmantoðana, kas izceïas ar augstu izturîbu. Tas tiek pievienots zemâkâm apkalpoðanas un uzturçðanas izmaksâm, un tajâ paðâ laikâ tas ir jauki videi.Avârijas apgaismes gaismeklis, kas nodroðina vairâkus elektroniskâs sistçmas variantus, ieskaitot paðpârbaudi, individuâlo baroðanas avotu vai to paðu, kas atbilst monitoringa traukam. Parasti atlasç var atrast arî piederumus, kas nodroðina uzstâdîðanu jebkurâ konfigurâcijâ, piemçram, uz griestiem, sienâm un ar pakaramiem. Pieejami arî padziïinâtie modeïi. Svarîgs jautâjums ir tas, ka to montâþa beidzas bez sareþìîtu rîku izmantoðanas. Jâatzîmç arî tas, ka sakarâ ar smago metâlu likvidçðanu un enerìijas taupîðanas tehnoloìiju izmantoðanu mûsdienîgi piederumi ir videi draudzîgi. Tâs parasti ir izgatavotas no izturîga polikarbonâta, un tâm piestiprinâtâs piktogrammas atbilst Eiropas prasîbâm. Pateicoties ðâdiem risinâjumiem, mçs varam bût pârliecinâti, ka evakuâcijas ceïð bûs pilnîgi zinâms, un cilvçki mâjâ jutîsies droði un çrti.

tablešu klasifikācija efektivitātei

Skatiet, kas ir ATEX