Dozcdanas sukoi

Virzuïa sûknim nevajag par to atgâdinât - lai pârliecinâtos: pneimatiskie virzuïu sûkòi ir instrumenti, ko izmanto, lai presçtu taisnus un pusðíidrus produktus. Tos raksturo îpaðs dizains, lai pat vislabâkie rezultâti netiktu iznîcinâti.

Virzuïa sûkòu darbîbas princips ir balstîts uz pârvietojoðâ virzuïdzinçja sûkòa darbîbu. Galvenajâ darbîbas stadijâ smçrviela tiek iesûkta caur ieplûdes vârstu, izmantojot cilindrâ kustîgu virzuli, un drîz tas tiek izvadîts caur izplûdes vârstu. Nâkamais solis ir izslçgt spiedienu, kas vada virzuli tâ, lai sûknis varçtu uzsûkt citu smçrvielas daïu.

https://neoproduct.eu/lv/hallu-motion-efektivs-veids-ka-atbrivoties-no-haluks-bez-operacijas/

Citus piedziòas veidus, ko izmanto virzuïu sûkòos, var saukt par, piemçram, hidraulisku, pneimatisku vai elektrisku piedziòu. Pateicoties tam, ir daudz jaunu sûkòu pielietojumu daþâdâs nozarçs.

Kâ jau minçts, daþâdus ðíidrumus var transportçt, izmantojot virzuïa sûkni. Zîmçjot no virzuïa sûkòiem, ir svarîgi veiksmîgi pârvietot abrazîvos, kodîgos ðíidrumus (piemçram, vînskâbes, kâ arî karstos ðíidrumus 100 grâdos pçc Celsija. Turklât viòi atzîst, ka tie pârvadâ viskozus ðíidrumus, biezus, dubïainus ðíidrumus un pat augïu mîkstumu. Tas padara to par pçdçjo veidu sûkòiem, kurus visbieþâk izmanto tehnoloìijâs.

Starp lielajâm priekðrocîbâm, ko izmanto ðâda veida sûknis, noteikti jâpiemin labâks enerìijas patçriòð, izmantojot milzîgas iespçjas slodzes izmaiòâm. Pçdçjâ ðâda izejas priekðrocîba bûs noteikta efektivitâte un tas, ka sûknis neprasa plûdus. Arî ðíirnei ir, kas, iespçjams, ir sûknçta, izmantojot ðo sûkni, nav nozîmes.

Bet pçdçjais risinâjums bez defektiem nav. Galvenie trûkumi virzuïu sûkòiem ir diezgan zema efektivitâte, kas sajaukta ar tîrâm ekspluatâcijas izmaksâm. Neskatoties uz to, daudzi uzòçmçji tiek minçti uz pçdçjo no ðiem sûkòiem, jo to îpaðumi dominç pâr trûkumiem.