Degvielas filtrcdana

Daudzâs rûpniecîbas nozarçs mçs atkâpjamies no putekïu putekïu noòemðanas, kas veido sprâdzienbîstamus putekïus un gaisa maisîjumus. Lîdz ar to ir svarîgi procesi, kas saistîti ar akmeòogïu pârstrâdi, kokmateriâlu kokmateriâliem, biomasu, pârtikas nozarç sastopamiem organiskajiem putekïiem, putekïiem íîmijas nozarç utt.

Par sprâdzienbîstamu putekïu un gaisa maisîjumu atdalîðanu mums ir pieejami rîki un pilnas instalâcijas kopâ ar svarîgu direktîvu 94 / 9WE ATEX. Tos var izmantot putekïu novadîðanai blakus sprâdziena klasei St1 un St2. Mûsu filtrçðanas organismiem ir 3D kategorijas. Tas ïaus jums tos prezentçt jebkurâ telpâ, kas ir kvalificçta ne-bîstamajai zonai, kâ arî sprâdzienbîstamîbas zonâs 22.

Lai aizsargâtu ierîces, mums ir divas svarîgas metodes:

Sprâdziena novçrðanas metodeÐî metode izmanto sistçmas, kas automâtiski reaìç uz sprâdzienbîstamâ spiediena sâkumu un samazina raduðos sprâdzienu. Korpuss ir aprîkots ar spiediena sensoriem, kas konstatç raduðos sprâdzienu, pârnes to uz vadîbas paneli, kas maina cilindra vârsta iedarbinâðanu ar ugunsdzçðanas lîdzekli. Sistçmas reakcijas laiks no sprâdziena atklâðanas lîdz nogalinâðanai ir tikai aptuveni 60 ms. Ïoti intensîva radîtâs sprâdziena apspieðana novçrð augsta destruktîvâ spiediena veidoðanos.

Sprâdziena samazinâðanas metodeTas ietver visu veidu membrânu vai dekompresijas paneïu izmantoðanu, kas nodroðina sprâdziena spiedienu no aizsargâtâs ierîces uz ârpusi. Ar ðo pasâkumu spiediens, kas paliek aizsargâtajâ ierîcç, tiks samazinâts lîdz ne-bîstamai cenai. Mçs izmantojam daþâda veida membrânu tehniskâs konstrukcijas: apaïas vai taisnstûra, plakanas vai izliektas, aprîkotas ar asaru sensoru vai nç, izgatavotas no oglekïa vai skâbes izturîga materiâla. Palîdzot uz âru izvirzîtâs sprâdziena liesmas lîmenim, ieteicams apzîmçt grûtu zonu blakus membrânai.

Turklât noteiktu sprâdzienbîstamîbas zonu izmantoðana konkrçtas iekârtas ietvaros, visas tâs darbîbas un elementi tiek saskaòoti tâ, ka tie ir vienîgie, kas nebija iespçja radît putekïu aizdegðanâs avotu.