Datorizacijas sinonims

Nonacne

Datori jau vairâkus gadu desmitus ir nepârtraukti. Vienlaikus pastâvîgi tiek uzlabota programmatûra un vide, kurâs programmas var rakstît daudzâs lielâs valodâs. Pçdçjâs desmitgades laikâ mçs varam novçrot ðîs tehnoloìijas nozares îpaðo attîstîbu. Integrçtu IT sistçmu raðanâs ir dzçriens no faktiem. Turpmâk mçs aprakstâm, kas tas ir, kâdas ir tâs pirmâs priekðrocîbas.

Iepriekð minçtais termins ietver IT sistçmas, kas palîdz pârvaldît. Tâpat tie tiek iegûti modulârâ vai visaptveroðâ veidâ, kâ arî var izmantot visus vadîbas dienestus. Integrçtâ IT sistçma ir attîstîtâkâ ðâdu organismu klase no esoðajiem cilvçkiem, kuru jautâjums ir atbalstît dominçðanu uzòçmumos vai iestâdçs. Galvenais uzdevums, kas viòam ir jârisina, ir informâcijas apmaiòas automatizâcija starp daþâdâm uzòçmumu nodaïâm, ko viòð rada. Tas ir arî informâcijas pârraides uzlaboðana starp viòu un citiem uzòçmumiem. Viòi var dzîvot kopâ ar jauniem uzòçmumiem no vides, piemçram, bankâm vai nodokïu birojiem.Integrçto IT sistçmu galvenâs priekðrocîbas ir ðâdas: tendence uz funkcionâlu sareþìîtîbu, efektîva datu integrâcija, ievçrojama funkcionâlâ elastîba un atvçrtîba. Jâatzîmç arî tas, ka tâs ir ïoti attîstîtas tehniskâ un materiâlâ ziòâ.Ðîs sistçmas, neskatoties uz to ârkârtas lietderîbu, pçc tam neietver apmâcîbu un nesniedz svarîgus attîstîbas virzienus. Dzçriens no tiem ir svarîgâks uzòçmçjdarbîbas pakalpojumu klâsts.Pirmâ attîstîbas tendence ir uzòçmuma resursu organizçðana. Mçs piedâvâjam sistçmas, kas atbalsta uzòçmuma pârvaldîtos resursus vai uzòçmumu grupas sadarbîbu pçdçjâ risinâjumâ. Tas tiek darîts, apkopojot lielu daudzumu informâcijas, kas ïauj veikt plânotâs darbîbas.Otrâ bûs klientu informâcijas pârvaldîba, t.i., procedûru un rîku kopums, kas ir svarîgi, strâdâjot ar patçrçtâju.Es uzskatu, ka integrçto informâcijas sistçmu raksturojums mûsdienâs ir pilnîgi pietiekams, lai sâktu.