D d datori

Faktiski visâs dzîves jomâs dominç datori. Elektroniskâ iekârta pavada mûs visur: blokâ, raþoðanâ, grupâ, automaðînâ. Neviens nav pârsteigts par pasaþieru redzamîbu vilcienâ vai autobusâ, kas viòu klçpjdatorâ valkâ, bieþi vien ar austiòâm savâs ausîs. Funkciju galvenais instruments gandrîz katrâ svarîgajâ vai mazajâ uzòçmumâ ir dators. Tagad mçs nevaram iedomâties, ka nav viòu.

Bet kompânijas datortehnika tajâ laikâ nebija viss. Lai mçs varçtu pilnîbâ izmantot datora iespçjas, mums ir nepiecieðamas atbilstoðas programmas. Neliels skaits no viòiem ir atbildîgi bez maksas, un par îpaðumu, kuram pieder grupa, mums ir jâmaksâ. Mums ir arî jâbût, ka mçs nevaram izmantot melno programmatûru, nav jçgas pçdçjam, vai arî tas dod mums uzòçmçjdarbîbu vai individuâlai lietoðanai.Tirgû ir daudz daþâdu programmatûru. Viena no tâm ir programma cdn optima. Programma darbojas Windows un Linux vidç. Ideâli atzît gan mazo, gan mazo uzòçmumu vadîbu. Tâ ir visbieþâk izvçlçtâ programma. Tas ïauj jums strâdât pie individuâla stâvokïa un var arî strâdât bûvniecîbas laikâ. Tâ kâ tas darbojas vienâ un tajâ paðâ datu bâzç, tas ïauj apkalpot visus uzòçmuma departamentus. Tas var ietekmçt arî tieðsaistes un bezsaistes iespçjas. Tas atbilst pareizajiem tiesîbu aktiem. Tâ atbalsta pârdoðanas programmas, ievçrojami paâtrinot pârdoðanas procesu, saîsinot klientu apkalpoðanas laiku, likvidçjot runâðanas aktivitâtes. Ja ir ðâda problçma, tas nodroðina paðreizçjos valûtas maiòas kursus. Opitma programma nodroðina grâmatvedîbas departamenta efektîvu un efektîvu darbu. Tas novçrð kïûdu skaitu norîkoðanas laikâ, ïauj aprçíinât atalgojumu, samazina grâmatvedîbas nodaïas izmaksas. Tas labi atbilst gan uzòçmuma vadîbas lielumam. Tas ïauj veikt reâlu, visaptveroðu daþâdu uzòçmuma nodaïu analîzi. Ïauj viegli koplietot daþâdus dokumentus. Pateicoties cdn optima programmai, mçs varam arî palielinât uzòçmuma produktu pârdoðanu, izmantojot tieðsaistes izsoli.Ja mçs plânojam iegâdâties optima programmu, mums nav jâiegâdâjas "kaíis maisâ". Uzòçmums ïauj pieprasît CD-ROM programmu ar visâm funkcijâm demo kategorijâ, ko mçs varam izmantot 60 dienas. Demo versiju var lejupielâdçt arî internetâ. Viss, kas jums jâdara, ir aizpildît îsu veidlapu, un programma paliks mums pieejama.