Citroen c5 datoru zioojumu tulkodana

21. gadsimts ir pârsteidzoðs pieprasîjums pçc cita veida tulkojumiem. Tajâ paðâ laikâ viòð nebûs vienaldzîgs pret to, ka programmatûras vietâm paðlaik ir liela nozîme. Kas atrodas ðajâ izpratnç?

Vairâkas darbîbas, kas pielâgo konkrçtu produktu vietçjiem tirgus jautâjumiem, kas ietver programmatûras tulkoðana un pçc tam prasmîga ziòojumu un programmatûras dokumentâcijas tulkoðana noteiktâ valodâ, kâ arî papildu atbilstîba pçdçjam stilam. Tâ apòemas ar ðâdâm domâm izvçlçties datuma formâtu vai kâ ðíirot burtus alfabçtâ.Programmatûras profesionâlajai atraðanâs vietai ir jâiesaista tulkotâji, kas specializçjas IT terminoloìijâ, kâ arî programmçtâji un inþenieri. Valodu prasmes ir saistîtas ar zinâðanâm un mâkslu, kas saistîta ar ERP organismiem, SCM, CRM, dizaina un attîstîbas atbalsta programmâm un banku programmatûru. Uzticama atraðanâs vieta pâriet uz iespçjâm, lai sasniegtu ârzemju laukumu ar programmatûru, un tâdçjâdi tâ var ievçrojami pârvçrsties pasaules uzòçmumu panâkumos.Preèu ievieðana pasaules laukumos atbilst produktu internacionalizâcijai. Tâtad, kâdi ir citi no atraðanâs vietas?Internacionalizâcija ir vienkârði produktu pielâgoðana potenciâlo lietotâju apstâkïiem, neòemot vçrâ daþâdâs vietçjâs îpatnîbas, kad atraðanâs vieta vispirms apstâjas, reaìçjot uz konkrçtu tirgu pieprasîjumu, tâ tiek vadîta pçc konkrçtâs vietas specifiskajâm vajadzîbâm. Lîdz ar to atraðanâs vieta tiek darîta atðíirîgi tirgû, un vienreiz par internacionalizâciju konkrçtam produktam. Tomçr abi procesi uzlabo viens otru un ar lieliem plâniem pasaules tirgos, ir vçrts apsvçrt abus.Ir atkarîba starp atraðanâs vietu un internacionalizâciju, kas jâòem vçrâ, pievienojot ðos procesus. Pirms atraðanâs vietas sâkuma starptautiskâ darbîba ir jâpârtrauc. Ir vçrts atcerçties, jo laba internacionalizâcija ievçrojami saîsina atraðanâs vietâ norâdîto laiku, kas pagarina laiku, ko var izmantot, lai izmantotu materiâlu pârdoðanai. Ðî spçle, labi organizçta internacionalizâcija ir vçrsta uz to, lai garantçtu labvçlîgu materiâla ievieðanu mçría raidîjumiem, neradot risku apstrâdât programmatûru tûlît pçc atraðanâs vietas pabeigðanas.Uzticama programmatûras lokalizâcija, iespçjams, bûs veids, kâ panâkt uzòçmçjdarbîbu.