Cik daudz psihologa apmeklcjums

Kad mçs prognozçjam skumjas, mums trûkst enerìijas, un tas ir pârâk labs mums patieðâm garâ procedûrâ, tad mçs varam apsvçrt iespçju apmeklçt profesionâlu - mûsdienu faktu - psihologu. Diemþçl, bet lietas pazeminâðana var izraisît depresijas palielinâðanos, ja patieðâm mçs piedzîvojam tâs sâkumu (un mçs to ignorçjam.

Protams, mçs varam dzîvot tikai nedaudz nomâkts, galu galâ tas nav pilnîgi izsaukts, ka - ja mçs esam atkarîgi - mçs nevaram saòemt ðâdu speciâlistu. Un îpaði privâti tagad. Patiesîbâ tas ir jautâjums par mûsu personîgo attieksmi, bet efektîva lieta psihologam var bût daudz vieglâka un triviâla situâcija salîdzinâjumâ ar pat minçto depresiju.

Pieòemsim, ka mçs esam Krakovâ. Pçdçjâs dienas bija ievçrojami vâjâkas. Mçs pieòemam lçmumu. Mçs dodamies pie speciâlista, un tad labs psihologs var palîdzçt atgût humoru un enerìiju un novçrst savas problçmas.

Protams, nav absolûtas pârliecîbas par to, kas nebûtu psihologs. Tas mums ir mazliet jautâjums, bet tas pats un ne viss ... Jums vienkârði ir jâsaòem labs rezultâts: vai uz jûsu sejas, kas runâs ar mums. No otras puses, viòð nedomâ pasaulç kâ cilvçks, kas tâpçc varçja pârliecinât savus tuvos radiniekus, novçrojumus, padomus un informâciju, kâ arî diagnozes un metodes.

Labs psihologs Krakova vienkârði mçìinâs mums palîdzçt, atbalstît mûs un paaugstinât mûsu garu. & nbsp; Labs psihologs, cik viòð var klausîties, var konsultçt un rûpîgi izvçlçties rakstu par mûsu personîbas vçrtîbu.

Lîdz ar to ir skaidrs, ka ârstam, kurð ir psihologs, ikviens var doties pat ar banâlu nepiecieðamîbu tiesâ par bîstamiem garîgiem traucçjumiem. Daudzi no viòiem to nedara ïoti saprâtîgâ iemesla dçï: sabiedrîbâ joprojâm ir mîts ðeit un tur, ka crazy cilvçki dodas uz psihologiem, cilvçkiem, kas ir ârprâtîgi, kuri ir nopietnas problçmas ar sevi un viòu pazîstamo eksistenci. Baidoties no ðâda lçmuma un iespçjamâ sociâlâ uzbrukuma, daþi nevarçs doties uz psihologu pat ar depresiju (un ne tikai nelielu sadalîjumu.

Protams, lçmums vai izstâðanâs ir psihologs, tas ir laba izvçle konkrçtam brîdim vai nç - un tâ tâ ir mums. Atcerçsimies, ka jums ir jâpieprasa fiziskâ veselîba tik daudz, cik jûs lûdzat fiziskai veselîbai.