Bydgodeas metaluriija

Paðlaik metalurìija ir daïa, kas rada ne tikai plastmasas veidoðanas un lieðanas procesus, bet arî koncentrçjas uz grupu pçtîjumiem makro klasçs. Mûsdienu beigâs pçtîjumi parasti tiek veikti ar metallogrâfiskajiem mikroskopiem.

Mikroskopija ir kaut kas pirms simts gadiem. Tomçr tikai nesen, atkarîbâ no cita veida mikroskopa, viòi sâka lietot metalurìiju. Mûsdienâs tie ir nepiecieðami grâmatas ar inþeniertehniskâm tçmâm laikâ. Jau ðajâ laukumâ metallogrâfiskie mikroskopi ir visvienkârðâkie, kurus cita starpâ izmanto, lai meklçtu metâla defektus vai to sasniegumus. Tâdçjâdi ir attçlveidoðanas metode, kas tiek veikta uz necaurspîdîgiem paraugiem. Metalogrâfiskie mikroskopi, cita starpâ, ietver elektronu mikroskopus, kas dod struktûras analîzi atomu stâvoklim un gaismas mikroskopiem, kas atðíiras ar mazâku palielinâjumu. Novçrojumi, kas veikti, izmantojot ðos rîkus, ir ârkârtîgi svarîgi, jo pateicoties tam mçs varam atrast jaunu mikrokrâsa metodi tçmâ vai to uzsâkðanu. Ir iespçjams aprçíinât arî fâzes ieguldîjumu, kâ arî precîzu atseviðíu fâþu noteikðanu. Pateicoties tam, mçs varam arî novçrtçt ieslçgumu skaitu un veidu, kâ arî daudzus jaunus svarîgus komponentus no metalurìijas viedokïa. Piemçram, bieþi tiks iegâdâti jaunizveidotâ materiâla mikroskopiskie novçrojumi materiâla struktûras îpaðai novçroðanai, pateicoties tam nâkotnç varam novçrst daudzas nevçlamas kïûmes.

Metalogrâfisko mikroskopu izmantoðana ir ârkârtîgi svarîga, jo pateicoties tam mçs varam viegli noteikt materiâla defektus. Bet ir vçrts, ka ðo mçbeïu standartu apstrâde ir grûti. Pçdçjo iemeslu dçï eksperimenti ar to jâveic tikai kvalificçtâm personâm.