Biroja programma lejupieladei

Motion FreeMotion Free - Izrāvienu formula kustības sistēmas efektivitātei!

Enowa programma ir ERP telpâ izveidota ekspertu programmatûra. Tâ tika dibinâta galvenokârt, lai uzlabotu pazîstama uzòçmuma efektivitâti. Viòu galvenokârt interesç uzòçmuma vadîba. Tas ir veltîts darba procesu atbalstam un lçmumu pieòemðanai. Viena un tâ pati programmatûra ir izbûvçta un izðíiroði atkarîga no lietotâja principa.

Programmatûrâ izmantotâs zinâðanas ir pârâk svarîgas, lai palîdzçtu izvairîties no kïûdâm un risinât problçmas. Vienlaikus programma ir definçta ar spçju lietot, kâ arî lietotâjam draudzîgu un intuitîvu saskarni. Tâ arî rûpîgi apkopo citus risinâjumus, kâ nozares specifiskus pierâdîjumus.Ðî galvenokârt draudzîgâ sistçma ir izstrâdâta, lai palielinâtu uzòçmuma efektivitâti. Tas ir pierâdîts risinâjums, ko izmanto tûkstoðiem Polijas uzòçmumu. Beigâs pastâv elastîga programmatûra, kas viegli iekasç jaunâkajos uzòçmumos. Tajâ paðâ laikâ pielâgotâ programmatûra ir paredzçta uzòçmumiem, kas mûsu lomâ galvenokârt ir interneta tehnoloìijas.Enova programmatûra pilnîbâ automatizç visus uzòçmuma procesus. Sistçma iegâdâs nobraukumu un to produktu kontroli. Iespçjams, ka sistçma tiks raþota divos veidos. Ðeit ir jâsniedz vietçjâ ceïâ papildus mâjas vai publiskais mâkonis. Un programmatûra tiek pastâvîgi atjauninâta. Tâpçc enova ir redzama mûsdienu uzòçmumiem un augsti attîstîtâm tehnoloìijâm.Viss organisms tiek novietots uz moduïiem, kas noteikti konkrçtam uzòçmuma departamentam. Moduïi var strâdât patstâvîgi, tikai tie var un darbojas kâ integrçta sistçma. Pateicoties ðai formai, tiek nodroðinâts, ka jûs viegli varat piekïût jebkurai interesantai informâcijai uzòçmuma vietâ.Enova programma jau ir dzçriens no vienkârðâkajâm sistçmâm, kas tiek nodotas ekspluatâcijâ uzòçmumâ.