Biolux mikroskops

Katrs jaunietis, kas beidzis pamatskolu, zina, kâ norâda mikroskops. Daudz jautrîbas, skatoties preparâtus, kas kïuva skaidrâki saskaòâ ar ðo gudro ierîci. Lielais krâsu daudzums un zinâtîba par balto asinsíermenîðu pierâdîjumiem dabâ padarîja katru nodarbîbu interesantâku ar mikroskopu.

https://asami24.eu/lv/Asami - Aizmirstiet par baldness un atbrîvoties no problçmâm uz jûsu galvas!

Tomçr profesionâïi nebûs apmierinâti tikai ar attçla palielinâðanu. Viòiem arî ir vajadzîgs labs spçcîgs palielinâjums, pietiekama spuldzes jauda, lai apgaismotu preparâtu, un daudzi daþâdi elementi, ko nepamatota persona var kïûdaini izvçlçties. Piemçram, zinâtnieks bûs vairâk ieinteresçts elektronu mikroskopâ, jo pçdçjais varçs radît attçlu lîdz vairâkiem miljoniem reiþu. Un mâjas lietoðanai mçs, iespçjams, to nepirksim, jo tas aizòem daudz vides un parasti tas ir dârgs aprîkojums. Ðeit ar papildu samaksu mçs ierîkojam aprîkojumu, kas balstîts uz pareizi sakârtotiem objektîviem, t.i., optisko mikroskopu. Tas nodroðina zinâmu vietu ietaupîjumu arî tâlu no vispârçjâs cenas. Papildus ðiem diviem veidiem ir daudz sareþìîtâka aprîkojuma. Mçs varam izmantot akustiskos mikroskopus, izmantojot akustiskos viïòus, hologrâfiskus, kas izmanto ïoti lielu jaudas stiprumu un âtrus 3D attçlus. Tomçr, kad mçs atgrieþamies ðâdu iestâþu mâjâs, mums tas nav vajadzîgs. Kâpçc? Vai persona, kas audzç dârzeòus mâjas dârzâ pie çkas, izmanto kombainu? Dârgâkie mikroskopi nav parastais lietotâjs pasaulç. Ïoti bîstams ðâdas kameras mçrs ir nevajadzîgi iegâdâts mâjâs, piemçram, lai bçrns kâdu laiku jautri pavadîtu laiku. Bet pçc daþiem mçneðiem tas tiek ievietots skapî vai pagrabâ, kur tas atdalâs no koncentrçta putekïiem. Tâpçc, izvçloties mikroskopu, kas mums ir izdevîgs, mums rûpîgi jâdomâ par to, ko mçs meklçjam, un pçc tam nevajag noþçlot iztçrçto naudu.