Bcrna audzinadana bez zidaioa

Bçrni ir enerìijas vulkâni. Viòi vada, lçkt, apgâzt un vçrsties, viòi atkal apgrieþas un tâ tâlâk. Bieþi vien ir grûti tos pasûtît. Tomçr ne viss laikâ. Bçrni ir arî vecâku vizîtkartes. Kâ veidot, ka jûsu bçrni aktîvi pavada laiku un tajâ paðâ laikâ neizskatîjâs dabas katastrofas upuriem?

Krçmveida kleita, netîrs apkakle, saplçsts ceïð - tas ir viss, kas pieskaras visiem vecâkiem. Mçs pçrkam jaunas drçbes, iespiedumu caurumus, mums ir mitras salvetes un rokassomas, kurâs visvairâk vietu aizòem bçrnu matu spalvas, audi, otas un oriìinâlie instrumenti. Izmaiòas, kas slçptas îpaðâ maisiòâ, nav tikai izmisîga pieeja. Stan nav tikai ðorti, kleita vai zeíubikses. Mati ïoti bieþi ir pirmais vijole.

Cik âtri iznîcinât sareþìîti austi frizûras - katra mâte zina. Kâ atvest savu meiteni matus uz valsti, kas iepazîstina ar estçtiku pirms izieðanas no mâjas - katrs tçtis zina. Tas nedarbosies bez profesionâla aprîkojuma. Parastie dzçðgumijas bieþi pârvietojas no matiem. Krûðturi, kas ir kârtîgi pîti smilðu kastes stûrî, ir sakârtoti piecâs minûtçs. Katra frizûra ir jâpalîdz, un papildus dzçðgumijiem, íemmâm, rokassprâdzçm un lîkumainai vçrtîbai ir vçrts, lai bûtu aproce. Ir svarîgi, lai klipi bûtu obligâti un tajâ paðâ laikâ izgatavoti no labiem materiâliem. Cietais stîvs, satricinoðais plastmasa ne tikai âtri bûvçs smilðu kastç, bet arî padara bçrnus nâkamajos divdesmit gados neïauj kâdam no vecâkiem matiem. Çrts, maigs matadata, kas pielâgots bçrna personai, var vismaz zinâmâ mçrâ atbalstît ðo prezentâcijas segmentu.

Ja frizûra ir pârliecinâta, soma ir iesaiòota, bçrns smaida un vecâks ir bruòots ar atbilstoðiem pacietîbas un izturîbas slâòiem - jûs varat iziet. Atkarîbâ no tâ, kur brauciens noris, pielâgojiet frizûru. Ja ðodien mçs bçrnam bçrnudârzâ nosûtîsim visu dienu, ir vçrts rûpçties par:- stabilitâte,- çrtîbas,- izskats.Jâ un òemiet vçrâ:- saraustîðanâs,- darbojas,- krîtot,- zaudçt elementus.

Un pçc atgrieðanâs frizûru var cînîties ar jaunu.