Automobiiu tehnoloiiju attistiba

Paðreizçjos laikos lîdz ar tehnoloìisko progresu lîdz ðim bijuðâs grûtâs darbîbas ir reâlas. Viss pateicoties plaðajam progresam, kas nakti pârvçrð poïu acîs.

Neviens nav pârsteigts par sarunâm, kas veiktas, izmantojot mobilo tâlruni - ba - paaudzçm, kas dzimuðas pçdçjo desmit gadu laikâ, mobilâ tâlruòa trûkums ir kaut ko ïoti grûti iedomâties. Tieði tâpçc virs ðî vadoðâ parauga parâdâs transformâcija, kas pastâv mûsu klâtbûtnç.

https://neoproduct.eu/lv/vivese-senso-duo-shampoo-matu-izkrisanas-problemas-efektivs-risinajums/Vivese Senso Duo Shampoo Matu izkrišanas problēmas efektīvs risinājums

Tomçr tehnoloìiskais progress ir arî ikdienas dzîves otrâs çrtîbas parâdîðanâs, kâ arî pakâpeniska esoðo lietu uzlaboðana jau sen. Tâ piemçrs var bût lieliska kamera daudzu gadu desmitu laikâ. Ðobrîd ðo audiovizuâlâ modeïa dzçrieni ir pakâpeniska miniaturizâcija. Tas galvenokârt ir jâpalielina to izmantoðanas çrtums, kas kïûs çrtâks neatkarîgi no brîþa.

Miniaturizâcijai, ko ne visi piesaista, ir arî otrais elements - tas var apdraudçt mûsu privâtumu. Kâdâ veidâ - ðaubîgs skeptiíis jautâs. Labi, piemçram, uzstâdot mçríi tâdâs vietâs, kuras mçs neuzskatîtu par spçjîgâm atrast attçla ierakstîtâjus.

Mikroskopu kameras, jo mçs jau esam nonâkuði pie ðî miniaturizâcijas stâvokïa, tie var bût îsâki par galvu. Pateicoties tam, viòiem ir pateicîgs rîks par gandrîz spiegoðanu. Protams, vidusmçra vidusmçra cilvçks dodas kâ daiïliteratûra. Tomçr, ja mçs òemam vçrâ iespçju reìistrçt ðâdu kameru ar tâdu kameru, kuras dalîbnieki nevçlas, lai kâds uzzinâtu par tâs izveidi, tad mûsu hipotçze iekrît citâ gaismâ.

Mikroskopisko attçlu reìistrâciju var izmantot, piemçram, ekonomiskajai izlûkoðanai, lai aplûkotu laulâto, kas tiek turçts aizdomâs par neticîbu, vai skatoties kâdâ konkrçtâ vietâ kâ alternatîvu uzraudzîbu. Nav jçgas izveidot lietoðanas mikroskopa kameru radîs noderîgu ierîci attçlu ierakstîðanai, ja vien tradicionâlâ kamera nav pareiza.