Automadinu dokumentu tulkodana vardava

Dokumenta tulkojums pats par sevi ir diezgan liels. Ja mçs plânojam tulkot tekstu, mums jâpieprasa ne tikai „apgûto” vârdu un asambleju uzraudzîba, bet arî jâzina daudzas idiomas, kas raksturîgas visai valodai. Fakts ir tâds, ka persona, kas raksta rakstu angïu valodâ, to nedara tikai „akadçmisk┠veidâ, bet izmanto viòu individuâlâs kustîbas un pievienotâs idiomas.

SpartanolSpartanol. Masas kondicionētāji

Sistçmâ ar paðreizçjo, ka globâlâ interneta tîkla darbs vçl aizvien pieaug, bieþi vien ir nepiecieðams veikt tîmekïa vietnes tulkoðanu. Piemçram, izveidojot tîmekïa vietni, ar kuru mums ir nepiecieðams nâkt uz plaðâku auditoriju, mums tas ir jâizveido vairâkâs valodu versijâs. Tulkojot tîmekïa vietnes saturu, piemçram, angïu un poïu valodâs, tai vajadzçtu bût ne tikai tulkoðanas spçjai, bet arî enerìijai, lai izteiktu savu iztçli un aprakstus, kas oriìinâlâ nav tulkojami. Kad tâ praksç gaida? Tulkosim jebkura angïu valodas tîmekïa vietnes saturu Google tulkotâja pakalpojumam. Kamçr tiks saglabâta vispârçjâ teksta izpratne (mçs varçsim uzminçt to, par ko konkrçtâ vieta ir, jau loìiskâ teikumu secîba un sintakse bûs nepietiekami. Pçc tam tas ir iespçjams, jo Google tulkotâjs atlasîto tekstu pârvçrð patiesîbâ "vârdu vârdam". Tâpçc biznesâ mçs nedrîkstam sadalît uz îstenoðanu, pamatojoties uz ðo, ietekmçjot profesionâlu, daudzvalodu tîmekïa vietni. Tâtad, meklçjot tîmekïa lapas âtrâkajâ nâkotnç, cilvçks nevar tikt aizstâts ar maðînu. Pat visatbilstoðâkajai programmatûrai nav iespçjas abstraktai domâðanai. Tas, ko tâ var darît, ir palîdzîba saskaòâ ar personas loìiku, kas nodota izvçlçtajai programmçðanas valodai. Lîdz ar to pat labâkie lietojumprogrammas, kas tulko dokumentu, ir tâlu no profesionâliem tîmekïa tulkotâjiem, un tâpçc tas vienmçr bûs tagad. Ja jûs kâdreiz saòemsiet progresîvu instrumentu, kas ir aprîkots ar skaidru un abstraktu domâðanas veidu, tas bûs mûsu civilizâcijas aizmugure. Kopumâ labo tulkotâju mâcîðanas virzienâ bûtu jâizveido atbilstoðas didaktiskas iespçjas, kas ne tikai iemâcîs tulkojumus „vârdiski vârdiem”, bet arî atbalstîs ideju par abstraktas valodas izpratni.& Nbsp;