Audzinat bcrnus interneta laikmeta

Ançmija, kas pazîstama arî kâ ançmija, ir stâvoklis, kurâ tas samazina sarkano asins ðûnu skaitu. Ançmijas attîstîbai jaunâ cilvçka íermenî ir daudz iemeslu: viòi, iespçjams, dzîvo ar asins zudumu, mazinot eritrocîtu veidoðanos vai arî saîsinot eritrocîtu dzîvi. Kaut arî viss, grûtniecîba ir bieþi sastopama grûtniecçm - skar apmçram 40% grûtnieèu. Vienmçr sievieðu panâkumos ar cerîbu ançmijas definîcija izskatâs nedaudz atðíirîga. Grûtniecîbas laikâ palielinâs asins tilpums un tâ atðíaidîðana, lai samazinâtu sarkano asins ðûnu skaitu, tâpçc ançmija ir pilnîgi normâla parâdîba. Tâdçï grûtniecîbas sezonâ mçs apliecinâm ançmijas raðanos, kad viòa atgrieþas pie hemoglobîna lîmeòa pazeminâðanâs zem 10 g / dl vai hematokrîta zem 30%.

https://m-amulet.eu/lv/Money Amulet - Iespēja piesaistīt naudu un laimi!

Tas ne vienmçr iznîcina faktu, ka lielais sarkano asins ðûnu trûkums nâkotnes mâtes sistçmâ var izraisît augïa attîstîbu un hipoksiju. Ceturkðòa laikâ grûtniecîbas laikâ tas var izraisît embriju implantâciju un pat aborts. Otrajâ ceturksnî tas var izraisît iedzimtus defektus un treðajâ lîdz priekðlaicîgai dzemdîbâm.

Faktori, kas veicina ançmijas raðanos grûtniecçm, pirmkârt, ir alkohola lietoðana un smçíçðana. Citi ir daudzkârtçja grûtniecîba, apsveikuma trûkums un uztura cenas uzturam, kuru pieprasîjums grûtniecîbas laikâ strauji palielinâs. Ançmijas ârstçðana ir atkarîga no tâ smaguma un iemesla. Nelielu ançmiju, kas bija dzelzs deficîta stâvoklis, pastâvîgi apstrâdâ ar perorâliem lîdzekïiem, kas pârstâv tâ daudzumu. Ïoti reti tiek ieviests arî intravenozs dzelzs preparâts, lai gan ir daudz spçcîgâks ceïð nekâ uztura bagâtinâtâju lietoðanâ. Ir gadîjumi, kad bûs nepiecieðami vairâk asins pârlieðanas - tas parasti notiek smagas asiòoðanas veidâ kâ pierâdîjums placentas atdalîðanas laikâ.

Ançmija ir salîdzinoði viegli atpazîstama slimîba, tâs formulas ir:

nogurums,vâjums,galvassâpes,problçmas ar viedokli un koncentrâciju,reibonis.

Ja, ja esat grûtniece, novçrojat kâdu no iepriekð minçtajiem faktoriem, pârliecinieties, ka konsultçjieties ar ârstu, jo neapstrâdâta ançmija var izdarît pareizu augïa bojâjumu un pat nâvi.