Atvieglojums par beznodokiu kases iegadi

2015. gadâ, pateicoties Finanðu ministrijai, ir ievçrojami samazinâjies to nodokïu maksâtâju skaits, kuriem ir fotogrâfijas no pienâkuma reìistrçt pârdoðanu, izmantojot reìistrâcijas ierîces. Tas nozîmç, ka kases aparâts vai fiskâlais printeris ir nepiecieðams pirkums gandrîz visiem uzòçmumu îpaðniekiem.

Jau vairâkus gadus regulçjumâ pakâpeniski tiek ieviesti jauninâjumi, mûsdienu diapazonâ nekas nav mainîjies, bet 20 000 tûkstoðu robeþa, kas palîdz ar ðâdu iekârtu îpaðnieku, pat mazie mazumtirgotâji ðíçrso diezgan âtri.Ko tad jums vajadzçtu izvçlçties, kurð çdiens bûs pieredzçjis jûsu uzòçmumâ? Kâda ir atðíirîba starp printeri un kases aparâtu?Fiskâlais kases aparâts ir mazumtirdzniecîbas piederumu papildaprîkojums, kura instrukcija ir nodokïu ieòçmumu saòemðana. To parasti apstrâdâ mazos un mazos veikalos, bet tâ arî darbojas sareþìîtâs iestâdçs. Protams, ir arî citi ðo maðînu veidi, piemçram, pârnçsâjamie (kas strâdâ ar baterijâm, kas ir nepiecieðami tâdâ nozîmç, kur ir strâvas padeves pârtraukumi arî to cilvçku panâkumos, kuri bieþi sûta individuâlu finansiâlu lomu klienta iekârtâ. Ðâda skola var ietvert daþâda veida pakalpojumu sniedzçjus, piemçram, remonta pakalpojumus, pârdevçjus no durvîm lîdz durvîm un pat juristus. Kases aparâtu priekðrocîba ir zemâkas iegâdes izmaksas nekâ printeri, un, protams, fakts, ka tikai pakalpojuma sniedzçjs ir norâdîjis.Novitus fiskâlais printeris tiek izmantots, lai rakstîtu izejoðos ieòçmumus no pârdoðanas un izsniegðanas kvîtîm. Tomçr daþas atðíirîbas òem vçrâ pçdçjo, ka viòð nevar veikt vienu, viòam ir jâstrâdâ ar datoru, kas ir atbilstoða pârdoðanas programma. To izskaidro îpaði filiâlçs ar ïoti garu komerciâlo bâzi, un tâs jau ir aprîkotas ar datoriem, kas aprîkoti ar pârdoðanas programmatûru, piemçram, PVN rçíinu veidoðanai. Printera pievienoðana sniedz jums piedâvâjumu ne tikai izdrukât èekus vai rçíinus, bet arî ïaut automâtiski uzglabât preces (saòemðanas brîdî. Citas ðîs iekârtas priekðrocîbas ir iespçja pârbaudît preces (izmantojot pârdoðanas programmu un daþâdu atlaiþu izmantoðanu, piemçram, "nopirkt divus kopâ". Printeru trûkumi neapðaubâmi ir augstâ pirkuma vçrtîba un vajadzîgâ datora saderîba.