Atvieglojums fiskalas kases iegadei

2015. gadâ dzelzceïð uzòçmâs pienâkumu izmantot kases aparâtu. Saskaòâ ar 2014. gada 4. novembrî parakstîto likumu ir palielinâjusies to uzòçmçju grupa, kuriem nepiecieðams iegâdâties kases aparâtu.Fiskâlâ kase bez iemesla mazumtirdzniecîbas augðgalâ rada jaunu pârdevçju daïu pakalpojumu sniegðanas un pârdoðanas ietvaros.

Princess HairPrincess Hair - Uzlabojiet matu stāvokli!

Kad runa ir par piegâdi, tagad kases aparâts prasîs, lai jums bûtu smarþu piegâdâtâjs un tualete. Uz tiem neietilpst lidmaðînu lîmeòos novietotie produkti. Uzòçmumi, kas rada ðâdus pakalpojumus: ðíidro gâzu piegâde, produkti, kurus var izmantot kâdâ no motordegvielas vai tâ piedevâm, piekabes, piekabes, dzinçji, tabakas izstrâdâjumi, alkoholiskie dzçrieni, radioiekârtas, telefons, sakari, kamera, vai CD un DVD diskiem, kâ arî kaseðu lentçm, magnçtiskajâm lentçm un disketçm ir arî jâizmanto kases aparâts. Tas apstrâdâ digitâlos un analogos datu nesçjus, gan ierakstîtus, gan nesaglabâtus.Pakalpojumu sniegðanas gadîjumâ tie parâdîjâs daudz vairâk, nekâ veiksmîga piegâde. Fiskâlais kases aparâts, neatkarîgi no mazumtirdzniecîbas maksimuma, tagad attiecas arî uz: mehânisko transportlîdzekïu, motociklu un mopçdu remontu (arî riepu, riteòu remontu, to uzstâdîðanu, atjaunoðanu un atjaunoðanu, tehnisko apskati un transportlîdzekïu testçðanu, personu pârvadâðanu un rokas bagâþu ar taksometriem, aprûpi. medicînas pakalpojumi, ko piedâvâ ârsti un zobârsti, kâ arî frizieru, kosmetologa un kosmetoloìijas pakalpojumu pakalpojumi. Çdinâðanas pakalpojumi, ko sniedz lielie priekðmeti (mûsdienu sezonas laikâ un çdinâðana, un man ir jâbût kases aparâtam neatkarîgi no pârdoðanas. Kas ir labi, ir sâkti arî juridiskie pakalpojumi (piem., Advokâta pakalpojumi, bet ne notâru sniegtie pakalpojumi.Fiskâlais kases aparâts bez jebkâda iemesla mazumtirdzniecîbas ierobeþojumam attiecas tikai uz mazumtirdzniecîbu, vai arî uz to, kurâ pârdod fiziskas sievietes, kas neveic uzòçmçjdarbîbu. Gadîjumâ, ja vîrieði ir tikai uzòçmumi, iestâdes un tirdzniecîbas vietas ðajos augstajos lîmeòos, nav nepiecieðams veikt kases aparâtu.Jâatceras, ka regula attiecas uz visiem augstâk uzskaitîtajiem un ne tikai jauniem nodokïu maksâtâjiem. Nodokïu maksâtâju, kuriem nebija jâreìistrç pârdoðana, izmantojot kases aparâtu, panâkumus, kâ arî 2015. gada iemeslu dçï iegâdâties fiskâlu kases aparâtu, sagatavot fiskalizâciju un ziòot par to birojam. Jûs rçíinâties ar paðreizçjo tikai diviem mçneðiem.