Atmioas apmaioa novitus kases aparata

Kâ jûs zinât, vienmçr ir neveiksmes. Arî kases aparâta panâkumos. Tas notika ar mani. Viòai vajadzçja viòu aizvietot un uzzinât, ka viòa tiek îstenota ïoti retos gadîjumos, par kuriem man nebija ne jausmas. Pirmkârt - vienkârðs sadalîjums, kura apkalpoðana nenozîmç bûtisku fiskâlâs atmiòas uzlaboðanos vai neveiksmi. Es uzzinâju, ka tas ir ïoti reti. Tâtad jûs varat izlasît Nodokïu biroja priekðâ, tad apmainîties ar atmiòu. Un kas notiks, ja nav iespçjams lasît?

Ðî ierîce jânosûta raþotâjam un jâveic laboratorijas nolasîðana. Kad ir nepiecieðama kases aparâtu apmaiòa? Nu, kad atmiòa bija pilna. Katrai atmiòai ir neliels daudzums vietas. Fiskâlâ summa ir atkarîga no ikdienas ziòojumu lieluma. Ðeit, tâpat kâ iepriekð, mçs izlasîjâm Nodokïu biroju un pçc tam nomainâm atmiòu. Vçl viena lieta, kad kases nomaiòa ir obligâta, ir nodokïu maksâtâja numura maiòa. Tas var pastâvçt uzòçmuma pârveidoðanas laikâ. Ðis numurs tiek pastâvîgi ievadîts atmiòâ. Un ðeit jums vajadzçtu to sagatavot lasîðanai Nodokïu birojâ. Bûtu jâizveido atbilstoðs dokuments un darbiniekam jâaizpilda ziòojums par ðâdu lasîðanu. Tomçr, vai mçs varam iegût atmiòu un nosaukt to ...? Ne tagad! Ðâda apmaiòa, iespçjams, ir tikai raþotâja tîmekïa vietnç. Protams, ja jûs nopirkât naudu vienkârðâ veikalâ - viòi visi ar viòiem bieþi nodarbojas, jo viòiem ir tîmekïa vietne. diemþçlðâda maiòa var aizòemt vairâkas dienas. Pçc atmiòas nomaiòas ierîce ir jâinstalç vçlreiz. Ðâdâ gadîjumâ kases reìistrâcija nodokïu iestâdç ir jânotiek vçlreiz. & Nbsp; Tas aizòem daudz laika, ko mçs ievçrojami ietaupîsim, ja iegâdâsimies kases aparâtu pareizajâ vietâ.Katrs interneta çdiens ir neuzticams un nekas neòem vçrâ pçdçjo ietekmi. Mums tas jâparâda un jârîkojas. Mums joprojâm ir jâapzinâs, ko darît, ja ðâds sadalîjums notiek. Visizdevîgâkais risinâjums ir izsaukt dzîvokli, kur viòi var nopirkt un jautât "kas ir labs"? Kâzu laikâ arvien vairâk un vairâk ðâdu veikalu atvieglos mûsu problçmas risinâðanu.