Atkariba no jauniediem

Daþi cilvçki var kïûdaini uzskatît, ka daþâdas atkarîbas formas ir saistîtas tikai ar neierobeþotu psihoaktîvo vielu patçriòu. Tomçr miljoniem cilvçku novâjinoða atkarîba vienmçr ir bijusi uz interneta bâzes veidoðana. Atkarîba no interneta rçíinâs ar pasaules tîmekïa vietòu pârlûkoðanas dabiskajâm stundâm un plaðo darbu daþâdos sociâlajos tîklos. Tas liek lietotâjam ne tikai de-stress (atdaloties no ikdienas dzîves problçmâm, bet arî darbojas un negatîvi ietekmç viòa staigâðanu reâlajâ realitâtç.

Kankusta DuoKankusta Duo. Labs un lēts līdzeklis novājēšanu

Ðî parâdîba joprojâm ir salîdzinoði jaunaBieþi vien atkarîba no interneta izraisa traucçjumus psihoterapeitiskajâ nozarç un vâjina savstarpçjâs komunikâcijas spçju un indivîda ekonomisko formu. Lai gan interneta atkarîba joprojâm ir pilnîgi otra parâdîba Polijâ un joprojâm trûkst naudas, lai finansçtu nopietnus ðîs slimîbas pçtîjumus, visa informâcija tiek uzskatîta par ðîs lielâs parâdîbas gigantisko mçrogu. Patoloìiskâs problçmas ârstçðana ar virtuâlo pasauli ir lîdzîga citu atkarîbu ârstçðanai. Pirmais solis ir atzît tçmas par datoru tîkla resursu ïaunprâtîgu izmantoðanu. Tad jums ir jâcenðas ierobeþot WWW karðu izmantoðanu.

Kâ pacienti strâdâ?Norâdîtâ mçrenîba pastâv visâs dzîves jomâs. Ðajâ gadîjumâ atkarîba tiek izmantota, ja notiek veselais saprâts. Laika proporciju, kas saistîti ar interneta kartçs pavadîto laiku, psiholoìiskâs sekas ir neverbâlâs un verbâlâs komunikâcijas un depresijas traucçjumi, ko izraisa integrâcijas trûkums ar internetu. Narkomâni sistemâtiski izvçlas bût sociâli. Viòu visu pastâvçðanas plakni aptur iztçles virtuâlâ pasaule. Viòa neaizmirstamie resursi pilnîbâ prasa laiku, daþkârt traucçjot dabisko ikdienas atpûtas ciklu un aprûpi. Narkomâniem ir diezgan grûti, jo tas rada gan dabisko hormonu labvçlîgu koncentrâciju, gan glikozi, gan arî citu svarîgu vielu normâlai funkcionçðanai. Interneta atkarîba sniedz darbiniekus tuvâk pilna vecuma grupâm. Tâpçc jums ir jâkontrolç tîklâ pavadîtais laiks, lai parastajam interneta lietotâjam nebûtu nepiecieðams aizstâvçt sevi ar neto alkoholu.