Apicrbu rathotajs pcc pasutijuma

Pagâjuðajâ sestdienâ tika prezentçts jaunâkâs vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuriem bija jâpârbauda, ko dizaineri rakstîja par attiecîgo sezonu. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija labâkajâ komponentâ, un viss tika darîts bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu lomas balstîjâs uz pilnîgi efektîviem un gaisîgiem audumiem ar îstâm krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visvairâk gaisîgs, krâsains maxi svârki kopumu radîja tamborçðanas. Blakus viòiem bija arî meþìîòu, romantisku kleitu un blûzes ietekme ar frîsiem un izðûti bikini. Vçl nesen, dizaineri ierosinâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar gariem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc tam, kad izstâde beidzâs izsolç skaista kâzu kleita, kas îpaði paredzçta ðai ceremonijai. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîtas vairâkas drçbes no vismodernâkâs kolekcijas. No ðîs izsoles gûtie ienâkumi tiks pieðíirti mûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un bagâtîgas darbîbas. Tâs lietotâji jau vairâkkârt ir gaidîjuði savu produktu pârdoðanu, arî kâ piedâvâjuma materiâlu, pat apmeklçja kâdu no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka modernâkâ kolekcija nonâks punktos jau maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu acîmredzamas kolekcijas, izòemot stacionâros uzòçmumus.Ìimenes apìçrbu zîmols ir vienîgais no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visos reìionos ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienâs, galvenokârt daudzos labâkajos drçbnieku, ðuvçju un dizaineru vidû. Katrâ periodâ ðis nosaukums satur kolekcijas sadarbîbâ ar Polijas centrâlajiem dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik laba reputâcija, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas vçlas doties no rîta, ir garâs rindâs. Ðîs kolekcijas nâk no tâs paðas dienas.Ðî uzòçmuma produkti daudzus gadus ir saòçmuði lielu popularitâti saòçmçju vidû, arî pasaulç, kad arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenâk nemaz nerunâjot par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi, un to, ko viòi meklç, lai atslçgas bûtu augstâkâs klases.

https://valgo-r24.eu/lv/Valgorect - Jaunâkais speciâlists halluks gels!

Skatît savu veikalu: Vienreizçji apìçrbi Poznaòa