8 sistcmas informatika

Hear Clear Pro 2

IT ir ïoti çrta profesija mûsdienâs, piesaista milzîgu cilvçku grupu, kas novçrtç dzîvi stundu pirms datora. Jâ, ne visas klâtesoðâs sievietes atzîs par pçdçjâm lietâm, jo vissvarîgâkie ðîs profesijas brîþi ir precîzi priekðmeti.

Var teikt, ka esam aizmirsuði elektronisko lietu problçmu. Reti ir iespçjams sasniegt jumtu bez datora vai citas elektroniskas ierîces, piemçram, viedtâlruòus, planðetdatorus vai viedos robotus. Diemþçl pârâk bieþi bçrni pârâk bieþi aizmirst par pienâkumiem un ir pârâk daudz laika ar iepriekð minçto aprîkojumu, nevis rûpçjas par kaut ko, kas ved. Informâcijas tehnoloìija joprojâm paâtrinâs, un mçs varam arî veikt darîjumus ar uzòçmumiem, kas izmanto IT pakalpojumus. Piemçri ir datorgrafika, tîkla administrçðana vai optima grâmatvedîbas programma. Ðie pakalpojumi nav pârâk stingri, un bieþs datora lietotâjs nesapratîs, kad par to jâdodas. Mâjas lapu vai þurnâlu izveide ir bîstams uzdevums. Lai sâktu, mums ir jâapgûst programmçðanas valoda, kas ir saderîga ar sveðvalodas jomu. Protams, tas patieðâm bija taisnîba, ka vîrieði priekðroku deva izklaidei, nevis sagatavoðanai, lai gan daudz tâlâkâ laikâ tâ to darîja citâdi nekâ mûsdienâs. Tâpçc nav brînums, ka uzòçmumi, kas pârdod ðo preèu modeli, ir ïoti vçrtîgi. Dators parasti pastâvçja un pârspçs perspektîvas, tâpat kâ internets, vissvarîgâkais ir meklçt vçrtîgus padomus un ierobeþot tos, nevis skatîties funny video, kas applûst internetu. Tâ kâ, protams, mçs varam atrast daudz ïoti noderîgas informâcijas par interneta lapâm, mums tikai jâzina, kur meklçt. Pareizais risinâjums bija ieraudzît, kâ strâdât pie datora, jo satiksme ir ïoti nopietna tuvâ dzîvoklî.