4 psiholoiijas mcrii

Iepazîstiet mûsu prâtu, iepazîstiet savas emocijas vai spçcîgâku darbinieku ... Ðie ir psihologu kalpojumi. Kâ tas patiesîbâ ir? Vai psihologa dienests ir neizbçgams un kâdâ situâcijâ?

Vârdam psihologs un psihiatrs Polijâ vçl aizvien ir pejoratîva nozîme un neizbçgami koncentrçjas uz faktiem un garîgâm slimîbâm, kuras mçs nezinâm individuâli, mçs vienkârði baidâmies. Rietumeiropâ, proti, Amerikas valstîs - ASV un Kanâdâ, psihologu darbs tiek apstrâdâts ïoti labi. No saviem pakalpojumiem un prasmçm ir daudz rakstzîmju un lîdz ar to ne tikai slavenîbas.

Mums visiem ir sadalîðanâs brîþi. Bieþi vien ðâdas valstis izraisa daþâdas dzîves situâcijas - neveiksmîga mîlestîba, mâkslas tçmas, saskarsme ar citiem cilvçkiem, ìimenes problçmas vai tuvinieku nâve vai traumatiskas pieredzes vai atkarîbas ... Visi ðie notikumi raksta uz mûsu psihi. Cilvçku grupa var palîdzçt viòiem ar sevi, aizverot sevi ar negatîvâm emocijâm un atmiòâm, un sievieðu grupa vienkârði nespçj tikt galâ. Tad, lai nenonâktu traìçdijâ - paðnâvîbâ vai nonâktu pareizajâ garîgajâ slimîbâ vai atkarîbâ - jums ir nepiecieðams speciâlists psihologs vai psihiatrs. Daþreiz pietiek ar vienu sanâksmi, un ir nepiecieðams ilgs terapija, kas palîdzçs organizçt traucçto iekðçjo pasauli. Tikðanâs ar psihologu jâizmanto kâ ârsta apmeklçjums - tikai ðoreiz tie ir notikumi ar ârsta prâtu un dvçseli. Ðâdas tikðanâs ir saruna par sevi, par to, kas mûs nomâc, zinot mûsu soïu mçríus un cîòas ar apsçstîbâm veidus, tas ir pakalpojums, kas palîdz dziedinât un atbrîvoties no negatîvâm domâm.

Katrâ pilsçtâ mçs atradîsim psiholoìisku palîdzîbu, terapeitisko palîdzîbu un òemsim to. Krakovas psihologs reaìçs uz jebkâdiem traucçjoðiem pçtîjumiem un palîdzçs jums tikt galâ ar faktiem, kas var pârvçrst jûsu ikdienas notikumus murgâ.