2 gadus vecs bcrns

ATEX direktîva ir dokuments, kura galvenais mçríis ir nodroðinât bîstamas zonas pirms sprâdziena. Ðî direktîva attiecas uz visâm iekârtâm un aizsardzîbas sistçmâm, kas var izraisît metâna vai ogïu putekïu eksplodçðanu dabiskâ vai zemâ veidâ. Ðî direktîva ir ïoti svarîga, piemçram, raktuvçm, kurâs pastâv ïoti liels sprâdziena risks.

Ðis fakts regulç atex prasîbas attiecîgo ierîèu diapazonâ. Tomçr jâatzîmç, ka ðîs ir vispârçjas vajadzîbas, ko tâs var paplaðinât ar citiem materiâliem. Tomçr jâatzîmç, ka prasîbas, kas izklâstîtas nekâdâ veidâ, var atðíirties no ieteikuma.Tieði atex iemesls ir nepiecieðamîba pârbaudît un maríçt ierîci vai aizsargsistçmu attiecîbâ uz apstiprinâjumiem ar droðîbas prasîbâm. Ðâdu pârbaudi veic paziòotâja iestâde, un visâm iekârtâm jâbût aprîkotâm ar CE zîmi, kas bûtu atbildîga par visiem. CE maríçjums ir paredzçts, lai ietekmçtu lietoðanas droðîbu, veselîbas aizsardzîbu un vides aizsardzîbu.Turklât Ex etiíetç ir jânorâda trauki un aizsardzîbas metodes - tas ir, îpaðs sprâdziendroðîbas maríçjums.Gan ierîces, gan aizsargsistçmas, kas darbosies / atradîsies vietâs, kuras apdraud metâna vai ogïu putekïu sprâdziens, jâveido atbilstoði tehniskajâm zinâðanâm. Tos iegûst, pamatojoties uz iespçjamâ kaitçjuma analîzi darba laikâ. Tâdâ veidâ tie ir jâsagatavo gan uz sâniem, gan ar detaïâm.Ierîcçm, aizsargsistçmâm, detaïâm, mezgliem jâbût izgatavotiem no tâdiem materiâliem, kurus neviena darbîba nevarçja veicinât aizdegðanâs procesâ. Tas nozîmç, ka tie nevar bût uzliesmojoði, turklât tie nevar reaìçt íîmiskâ reakcijâ ar sprâdzienbîstamu vidi. Tas nozîmç, ka nevienai skolai nevar bût negatîva ietekme uz sprâdzienbîstamîbu. Ir jâbût izturîgam pret koroziju, atgrûðanu, elektrisko strâvu, mehânisko izturîbu un temperatûras ietekmi.Beigâs ATEX direktîva galvenokârt ir vçrsta uz augðanu un cilvçku veselîbu.