Atvieglojums fiskalas kases iegadei

2015. gadâ dzelzceïð uzòçmâs pienâkumu izmantot kases aparâtu. Saskaòâ ar 2014. gada 4. novembrî parakstîto likumu ir palielinâjusies to uzòçmçju grupa, kuriem nepiecieðams iegâdâties kases aparâtu.Fiskâlâ kase bez iemesla mazumtirdzniecîbas augðgalâ

Psiholoiiska palidziba

Ik pa laikam ir jaunas problçmas. Kâdu dienu stress mums pavada, un citas problçmas joprojâm ir mûsu kvalitâte. Finansiâlas problçmas, ìimenes problçmas, konflikti mâkslâ, bet daïa no tâ, ar kâdu no

D d datori

Faktiski visâs dzîves jomâs dominç datori. Elektroniskâ iekârta pavada mûs visur: blokâ, raþoðanâ, grupâ, automaðînâ. Neviens nav pârsteigts par pasaþieru redzamîbu vilcienâ vai autobusâ, kas viòu klçpjdatorâ valkâ, bieþi vien ar

Zvcrinata vaditaja aplieciba

Mûsdienâs pasaule apstâjas ar "globâlo ciematu". Ceïoðana, pârcelðanâs uz ârpasauli vai veikalu veikðana ar klientiem no gala galiem vairs nav problçma.

Kopâ ar visiem ir kustîgi un citi dokumenti. Bieþi vien ir

Metasistcmas terapija

Mûsdienu tekstâ mçs centîsimies atbildçt uz jautâjumu: ko nozîmç psihoterapija?

Protams, visi no mums zina, ka psihoterapija ir rîcîbas atslçga, kuras projekts ir saistîts ar psihiskâs vai fiziskâs cieðanas. Psihoterapija ir sareþìîts

Burthuaziskas gramatvedibas programma

Tagad jûs varat novçrot Polijas uzòçmumu dinamisko attîstîbu un iesaistîðanos privâtajâ sektorâ bez pûlçm. Jo îpaði daudz cilvçku ir ðajos grâmatvedîbas posmos. Parasti tie ir apziòa, kas ir pilna entuziasma par